Hånden hjernens redskap - fagområdene

Vi jobber etter montessoripedagogikken og etter den faglige inndelingen som Maria Montessori delte pensum inn i for barn i alderen 10 måneder til 6 år. NMF har utviklet en egen faglan som heter "Følg Barnet! Pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen" - denne fungerer som et verktøy for ledelse, pedagoger, assistenter og foreldre.

FAGOMRÅDENE I MONTESSORIPEDAGOGIKKEN

Språk:

Nysgjerrighet og interesse for språket er viktig! Lytte, snakke, lese og skrive er de fire grunnleggende elementene i språket! Å lytte og lese henger sammen, det er å ta del i andres tanker. Å snakke og skrive er et middel for å uttrykke egne tanker.

   sandpapirbokstav

Vi mener at all språkaktiviteter er positiv stimulering. Barna i Bambini har alle sammen engelsksamling hver uke, med engelsk språklig pedagog. 

"Språket er et verktøy for den kollektive tenkningen" Maria Montessori, Barnesinnet

 

Praktiske hverdagsaktiviteter:

Praktiske gjøremål med øvelser som stimulerer sansene, språket, intellektet og barnets egen kultur, er det vi kaller for praktiske hverdagsaktiviteter. Barnet skal oppleve innholdet i hverdagen som helhetlig. Barnet blir oppfordret til å være aktivt. Praktiske aktiviteter fungerer som en link mellom hjem og barnhage. Aktivitetene føles menningsfulle for barna, og gir barna opplevelse av mestring.

Hovedhensikten er å trene konsentrasjon, selvstendighet og utholdenenhet. Barnet lærer seg å ta vare på omgivelsene og seg selv, og forbereder seg på det virkelige livet. Aktivitetene innholder både grovmotorsike og finmotoriske momenter.

"Vårt mål må være å sette barnet i stand til å handle selvstendig" Maria Montessori, Education and Peace 

 

Sensorisk:

Gjennom materiellet utvikler og stimulerer barna sansene sine. Barna blir også nysgjerrige på omverden. Barnet absorberer kunnskap gjennom sansene sine, og bygger opp forståelsen ut i fra erfaringer.

Barnet får mulighet til å gjenkjenne lukter, vekt, former, smak osv. Det sensoriske materiellet er med på å forberede barnet for senere læring.

"Barn som har arbeidet med det sansetrende materiellet vårt har ikke bare fått trening i å bruke hendene sine, men er også blitt mer mottakelige for stimuli fra sine ombivelser. Dermed er omgivelsene blitt rikere for disse barna. De kan oppfatte og sette pris på svært som nyanser." Maria Montessori, Barnesinnet.

 

Matematikk:

Barnet får konkret opplevelse av matematiske begrep og enkle øvelser der barnet utvikler forståelse for grunnleggende egenskaper i begrepene tall, mengde, geometriske former osv. I barnehagen jobber vi med konkreter, for å bygge opp forståelsen for abstrakte begrep.
Kultur:

For å forstå seg selv og hvem vi er, må barnet forstå verden! Vi starter med helheten, før vi så går inn på detaljene. Gjennom en vid kulturell forståelse oppnår vi toleranse og respekt for andre mennesker og kulturer.


Montessoripedagogikken er religionsnøytral. Barna møter ulike kulturer og verdensreligioner, og hovedfokus er på RESPEKT!

Vitenskap og teknikk:

Natur og vitenskap er viktige innslag i Bambni. Vi tar utgangspunkt i den kosmiske plan, hvor alt henger sammen. Barna skal ved å eksprimentere, være aktive og nysgjerrige, oppnå en forståelse for sammenhenger og videre forståelse for læring. Det jobbes mye med solsystemet, jordas historie og tidslinjer. Barna blir oppfordret til å undre seg, og lete etter svar selv.


Skapende arbeid:

Barna skal kjenne gleden av å skape noe. De får uttrykke sine tanker og følelser gjennom bl.a. bilder, musikk, dans, form og drama. De blir kjent med ulike tekninkker og materiell, og inspirert av ulike kunstnere og sjangere.

 

Harmoni og høflighet:

Hvordan vi er mot hverandre og respekten for ulikheter er viktig! Vi håndhilser på alle hver dag, og har stor fokus på hvordan vi er mot hverandre og snakker til andre. Dette er en viktig del av danning, og av persnolighetsutviklingen for å kunne tilpasse seg samfunnet forøvrig. Barna trenger gode rollemodeller! Barna skal få forståelse og respekt for alt i miljøet og naturen.